สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรค มุ่งเป้าจัดการสุขภาพผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร ในปี2563

กรมควบคุมโรค ผลักดันจัดการสุขภาพผู้พักอาศัยในพื้นที่เขตเมือง มุ่งเป้า 8 ล้านคน เริ่มต้นยกระดับการดูและสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรร 4 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน ที่ขาดการดูแลอย่างเป็นระบบ หวังผลลดค่าใช้ภาครัฐ 5.9 พันล้านบาท

...วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมปริ๊นบอลรูม 1 ชั้น 11 โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายและบูรณาการขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 13 (กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) ให้สัมภาษณ์ ว่า

ปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยมีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง 37 ล้านคน หรือ ร้อยละ 50.05 ทำให้รูปแบบของที่พักอาศัยมีการเปลี่ยนแปลงไป หากเป็นเมืองขนาดใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นชุมชนแนวตั้งซึ่งเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่เมืองเกิดขึ้นใหม่ในต่างจังหวัดจำนวนบ้านจัดสรรในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเพิ่มมากขึ้นกว่า 5 เท่าตัว เริ่มส่งผลกระทบต่อระบบการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุในบ้านจัดสรรมากถึงร้อยละ 60 ขาดการจัดการดูแลเชิงระบบ เสี่ยงต่อการเกิดโรค ภาวะฉุกเฉิน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร พบว่า 1 ใน 3 ของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุในแต่ละปีของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในบ้าน และพบว่า 3 ใน 4 ส่วนของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นในบ้านเช่นกัน เกิดความเหลื่อมล้ำในด้านการเข้าถึงระบบบริการปฐมภูมิ

...เพื่อให้การเข้าถึงการป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งในชุมชนแออัด บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ชุมชนการเคหะ ประมาณ 8 ล้านคน ที่ยากต่อการควบคุมโรค ไม่มีอาสาสมัครสาธารณสุข จึงจำเป็นต้องจัดการพื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า ที่เรียกว่า HEZ (Health Enhancing Zone) ได้เน้นให้เกิดการป้องกันควบคุมโรคโดยประชาชนมีส่วนร่วม และกำกับติดตามแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้โปรแกรมการป้องกันควบคุมโรคระดับชาติ (NUDCP 2020) ผ่านโครงการยูวิลแคร์(uVilleCare) เพื่อให้เกิดสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน (healthy home)

...คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3 ล้านคน ได้รับประโยชน์ จะลดค่าใช้ภาครัฐได้มากถึง 5.9 พันล้านบาท จากการลดจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิต ส่งผลให้ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพประชาชนมีสุขภาพดี นำร่องหมู่บ้านจัดสรรทั้งประเทศ ในเดือนธันวาคม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ