สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ค้นข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในเมืองหลวง พบการเสียชีวิตมากกว่าระบบรายงานเกิอบ2 เท่า

วัน19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม BB201 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สปคม. ร่วมกับ 7 สถาบันนิติเวช เชื่อมโยงข้อมูลการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุจราจรทางถนน 3 ฐานกับข้อมูล นิติเวช ตั้งแต่ปี 59 -61 มีการเสียชีวิต รว 4,678 ราย เพิ่มจากเดิมจำนวน 2,176 ราย 
    โดยประมาณแต่ละปี ถูกรายงานเข้าสู่ระบบ เพียง 830 ราย ครั้งนี้ค้นพบเพิ่มอีกจำนวน 730 รายในฐานข้อมูลของนิติเวช ซึ่งไม่ถูกรายงาน หรือโดยเฉลี่ยทั้งปี พบผู้เสียชีวิต รวม ปีละ 1,560 ikp

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับมูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและเครือข่าย ประชุมเสวนาโต๊ะกลม 3 ฐาน พลัส เรื่อง “Collaborative RTI Data Integration for Enhanced Surveillance 3” เสริมความเข้มแข็งของการเฝ้าระวัง ป้องกันการบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ครั้งที่ 3 เพื่อจัดการข้อมูลการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ข้อมูล 3 ฐาน พลัส) และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล ข้อกฎหมายต่างๆ กับสถาบันนิติเวชวิทยา ทั้ง 7 หน่วยงาน สู่การนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะ

...ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และประธานมูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นประธานประชุมเสวนาโต๊ะกลม 3 ฐาน พลัส กล่าวต้อนรับหน่วยงาน ที่ให้ความสำคัญและร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลการชันสูตร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ จัดทำแผน และข้อเสนอนโยบายการเฝ้าระวัง การเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน และเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายการเสวนาดังกล่าว และนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุม สนับสนุนการประชุมครั้งนี้ด้วย

...ผลการประชุมครั้งนี้ ทุกฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อประโยชน์ลดการเสียชีวิตของประชาชนจากการจราจรทางถนน ผลสรุปคณะกรรมการข้อมูล 3 ฐาน พลัส สรุป สาระสำคัญ 5 ประเด็น ดังนี้
1. คณะกรรมการ จะทำงานร่วมกันในแนวคิด Safety system เพื่อให้บรรลุ การเสียชีวิตจากการจราจรเป็นศูนย์(Zero Vision : Dead Data Quality)
2. ชุดตัวแปรข้อมูลที่มีคุณภาพ
3. ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในกทม.และปริมณฑล โดยขึ้นอยู่กับระบบชั้นของข้อมูล
4. ที่ประชุม มอบให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) มีนพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สปคม.และคณะผู้จัด รับนำประเด็น นิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่เขตเมืองUrban Forensic Base Road Data โดยมี นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ซึ่งดูแล สปคม. สนับสนุนผลักดัน เรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติ(National Agenda) เป็นนโยบายระดับชาติต่อไป
5. มอบสปคม. สรุปรายงานผลการประชุมทั้ง 3 ครั้งให้เสร็จเดือนธันวาคม และจัดแถลงข่าวต่อสาธารณชน

…..ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า,
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ, ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ), สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, กองป้องกันการบาดเจ็บ, ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค, ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.), กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค, สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ, ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค, สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.), ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, กองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง กทม., บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, กรมทางหลวงชนบท, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, Bloomberg Philanthropies, และคณะทำงานของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

…ภายในการเสวนา ประกอบด้วย
- ผลการดำเนินงานโครงการจัดการข้อมูลการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน 3 ฐาน พลัส
- วิธีการจัดการข้อมูล 3 ฐาน พลัส / การ Cleaning Data กับ การจัดการข้อมูล การพิสูจน์ความซ้ำและไม่ซ้ำกับข้อมูล 3 ฐาน
- นำเสนอ Template กลาง ที่ได้รับความร่วมมือจาก 7 สถาบัน ในการจัดทำข้อมูลการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน สู่ความยั่งยืน ในการจัดการข้อมูลของประเทศไทย
- การขยายผล การจัดทำข้อมูล 3 ฐาน พลัส
- เปิดเวทีปรึกษาหารือ และสรุปประเด็น การสร้างความร่วมมือ เพื่อการจัดการข้อมูลการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน จากรายงานการชันสูตรพลิกศพ สู่ข้อมูล 3 ฐาน พลัส

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ