สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. เชิญชวนเด็กอายุ 1 – 12 ปี รับวัคซีนป้องกันโรคหัดฟรี

สปคม. ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน บูรณาการรณรงค์ให้วัคซีนโรคหัดในเด็กอายุ 1-12 ปี ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย 23 ชมรม ทั่วกรุงเทพมหานครดำเนินการตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ทุกราย ยกระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด และป้องกันการปวยและการระบาดของโรคหัด

ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ปกครองสำรวจประวัติการได้รับวัดชีนป้องกันโรคหัดของบุตรหลานในสมุดบันทึกสุขภาพ โดยทีวัคซีนป้องกันโรคหัดจะต้องได้รับ 2 ครั้งเมื่ออายุ 9 เดือน และ 2 ปีครึ่ง หากพบว่าได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถนำบุตรหลานเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคหัด ฟรี คนละ 1 เข็ม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัโรค โดยสามารถรับบริการได้ ณ หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยในกรุงเทพมหานครสามารถรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านทั้ง 68 แห่ง ตั้งแต่วันนี้ ถึงเดือนมีนาคม 2563

สถานการณ์โรคหัด ในปีนี้พบการระบาดในทุกภูมิภาคของโลก มีผู้ป่วยสูงถึง 423,963 รายเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นานาประเทศจึงได้ร่วมมือกันที่จะกำจัดโรคหัดให้หมดไปโดยเร็วโรคหัดเป็นโรคไข้ออกผื่น เกิดจากเชื้อไวรัสหัด(Measles) พบได้ในลำคอของผู้ป่วย ติดต่อกันได้ง่ายมากูทางการไอ จาม หรือพูดกันในระยะใกล้ชิดผู้ติดเชื้อจะเป็นโรคเกือบทุกร้าย จะมีอาการป่วยหลังติดเชื้อประมาณ 3-5 วัน โรคนี้พบได้ตลอดปี

ประชาชนจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคให้ครบุตามเกณฑ์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย ทั้งนี้ในปี 2562 มีผู้ปวยโรคหัดทั้งเต็กและผู้ใหญ่ 2,861ราย เสียชีวิต 24 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า12 ปี และไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลข 1422

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ