สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.ร่วมมือกับเครือข่าย ขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับการดูแลสุขภาพเขตเมืองในหมู่บ้านจัดสรร

วันที่ 9 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค มอบให้

นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรร เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง

...ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้จัดการนิติบุคคลหรือผู้แทนจากหมู่บ้านต่างๆ ในเขตเมือง และเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 30 คน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับหมู่บ้าน 3 รูปแบบ ดังนี้
1. พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง
2. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (chronic care) ได้แก่ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
3. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกรณีภาวะฉุกเฉิน (acute care) ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง และหัวใจขาดเลือด

... สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ขับเคลื่อนพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเขตเมือง เพื่อให้ประชาชนเขตเมืองสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และมีสุขภาพดีต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ