สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนงาน เพื่อการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)

...วันนี้ (11 ธันวาคม 2562) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มอบให้

นางรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนงานเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ปี 2563 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม และคณะทำงานพัฒนากระบวนงานเพื่อการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 20 คน

...วัตถุประสงค์เพื่อ ทบทวน วิเคราะห์กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน การจัดทำValue chain ข้อมูลกระบวนการหลัก (Core business) ของหน่วยงาน พร้อมทั้งร่างแผนสถาปัตยกรรมของหน่วยงานเพื่อสร้างความท้าทายขับเคลื่อนองค์กรด้านกระบวนการ

...โดยมีการระดมสมอง ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะทำสถาปัตยกรรมองค์กรด้านใด เช่น สถาปัตยกรรมธุรกิจ สถาปัตยกรรมข้อมูล สถาปัตยกรรมแอพพลิเคชั่น หรือสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

...ทั้งนี้ที่ประชุมได้นำงานหลัก 4 จุดเน้นของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปี งบประมาณ 2563 ดังนี้ 1) ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับการดูแลสุขภาพ 2) พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ 3) เพิ่มศักยภาพการป้องกันควบคุมโรค 4) วิจัยพัฒนารูปแบบการควบคุมโรคในเขตเมือง และวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดเตรียมทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการใช้โปรแกรม และการเขียนในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพประชาชนเขตเมือง ให้เข้าถึงบริการสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ มีสุขภาพที่ดีต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ