สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบ กลไก การจัดการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบ กลไก การจัดการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี
    วันนี้ (30 ตุลาคม 2561) นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบ กลไก การจัดการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง ซึ่งจัดโดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 30 -31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง เพื่อให้มุมมองในอนาคตต่อการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองของกรมควบคุมโรคเชื่อมโยงกับภาคท้องถิ่น 
    วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ได้ แนวคิด มุมมอง การพัฒนา ระบบ กลไก การจัดการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยในการสัมมนาครั้งนี้ มีการอภิปราย เรื่อง “ระบบ กลไก การจัดการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง” จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เป็นผู้ดำเนินการและร่วมอภิปราย ในประเด็นดังนี้
1. ประเด็น “พลังจิตอาสา พลังความร่วมมือ กลไกภาค ประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง”
โดย ศ.นพ.ธีระ รามสูต ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมป์ และประธานมูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
2. ประเด็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิต กับการขับเคลอ่ืนงานป้องกันควบคุม โรคเขตเมืองในเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร”
โดย นพ.สมชาย พีระปกรณ์ ที่ปรึกษาเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร
3. ประเด็น “การจัดการระบบป้องกันควบคุมโรคตามหลัก THE SIX BUILDING BLOCKS OF A HEALTH SYSTEM
โดย ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ประเด็น “กลไกการสร้างความร่วมมือการป้องกัน ควบคุมโรคในเขตเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
โดย ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
5. ประเด็น “ระบบป้องกันควบคุมโรคของไทยในปัจจุบัน”
โดย นพ.ทวีศัพท์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
    นอกจากนี้ ช่วงบ่าย มีการอภิปราย เรื่อง“สถานการณ์ปัจจุบัน การจัดการระบบ กลไกการป้องกันควบคุมโรคของ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง” เพื่อให้บุคลากรที่ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง ได้รับรู้ และเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการ ระบบ กลไก การป้องกันควบคุมโรคของหน่วยงานที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เขตเมือง และได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมุมมอง ข้อคิดเห็นจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
    ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาคีเครือข่ายจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 , กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
.............................................................................................................................................................................................
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดีด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ