สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. รณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี 2563 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเรื้อนแก่ประชาชน

วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ถือเป็น “วันราชประชาสมาสัย” สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2563 ณ ชั้น 1 ศูนย์นวตกรรมคลินิก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค วัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงก่อตั้งสถาบันราชประชาสมาสัย และได้พระราชทานพระราชดำรัส และพระราชทฤษฎีเป็นแนวทางในการดำเนินงานโรคเรื้อน

...ภายในงานกิจกรรม มีการให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อนกับประชาชนที่มารับบริการ เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อน นอกจากนี้ งานรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ยังมีกิจกรรมการขยายผลต่อยอดโครงการยกระดับศักยภาพจิตอาสาในการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชนด้วยนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นไลน์แอดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อออกค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในช่วงสัปดาห์ราชประชาสมาสัย และขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม Line@จิตอาสาค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน เพื่อรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเรื้อน ความรู้เกี่ยวกับอาการที่น่าสงสัย เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำผู้ที่มีอาการน่าสงสัยเป็นโรคเรื้อนให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาโดยเร็ว

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคเรื้อน หากรู้เร็วรักษาทัน จะป้องกันความพิการของผู้ป่วยได้ และตัดวงจรการแพร่เชื้อในชุมชน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคเรื้อน สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ