สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ร่วมเสวนาเวทีจุฬา ครั้งที่ 23 เรื่อง “ตระหนักดีกว่าตระหนก เรียนรู้และป้องกัน โคโรนาไวรัส 2019”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ศ.กิตติคุณ ดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เป็นวิทยากรร่วมเสวนาเวทีจุฬาฯ ครั้งที่ 23 เรื่อง “ตระหนักดีกว่าตระหนก เรียนรู้และป้องกัน โคโรนาไวรัส 2019”

...การเสวนาครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ลดความตื่น
ตระหนก สร้างความตระหนักแก่ประชาชน
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดย
ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน และดำเนินการเสวนาโดย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

...ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ร่วมเสวนา 5 ท่าน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ศ.นพ.ยง ภู่สุวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ : นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของโรคปอดอักเสบจากโคโรนาไวรัส ลักษณะการติดต่อ เปรียบเทียบกับโรคซาร์ส และเมอร์ส

2. ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย:นำเสนอข้อมูลสถานการณ์โคโรนาไวรัสทั่วโลกและในประเทศไทย แนวทางการตรวจคัดกรอง การรักษาในปัจจุบัน

3. นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค: นำเสนอมาตรการควบคุมโรคในเขตเมือง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันโรค การเดินทางในที่สาธารณะ

4. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ: นำเสนอการป้องกันตนเองจากโรคนี้ ในระดับองค์กร ระดับบุคคล การใช้หน้ากาก ชุดและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค

5. อ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ ผู้ช่วยคณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ และอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม: นำเสนอวิธีลดความวิตกกังวลจากการได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโรคนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ