สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. เป็น 1 ใน 5 หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลในการประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563...จากที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดกว่า 20 หน่วยงาน

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค(สปคม.) เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 และนำเสนอผลงาน ผลตัดสินของกรมควบคุมโรคและคณะกรรมการ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้รับรางวัลชมเชย นับเป็น 1 ใน 5 หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลในการประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 จากที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดกว่า 20 หน่วยงาน ซึ่งจุดเด่นของการนำเสนอ คือ เรื่อง สปคม. องค์กรปลูกผัก เป็นที่ประทับใจของผู้ชม
และผู้ฟัง รวมทั้ง พิธีกรในงาน

ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มอบให้ นางอรวรรณ บำรุง รองผู้อำนวยการสปคม. นำทีมเจ้าหน้าที่สปคม. เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

...สืบเนื่องจาก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560-2564 เน้นการพัฒนาหน่วยงานในสังกัดเป็นองค์กรคุณธรรม สอดคล้องกับนโยบาย กรมควบคุมโรค ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม เพื่อให้เกิดการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ดังนั้น สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จึงมุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรคุณธรรม ด้วยกิจกรรม“ Open House IUDC : เมืองคุณธรรม นำพาสู่สุขภาพดี มีความสุข” โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 4ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ไปใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ต่อตนเอง หน่วยงาน และต่อสังคม

...กิจกรรมสัมมนา ประกอบด้วย
1) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สถาบันควบคุมโรคเขตเมือง นำเสนอบูธนิทรรศการ ชื่อ “Open House IUDC : เมืองคุณธรรม นำพาสู่สุขภาพดี มีความสุข”
2) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 การบรรยายธรรมะในหัวข้อ "บริหารโลกบริโภคธรรม"
โดยวิทยากรพระอาจารย์นักเทศน์ "พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ เจ้าอาวาสวัดพันแหวน จังหวัดเชียงใหม่
และในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมให้แต่ละหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรคได้มีการนำเสนอผลงานด้าน
คุณธรรมจริยธรรมภายใต้หัวข้อ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" นำพาองค์กรสู่คุณธรรม และ
ประกาศผลรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ