สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

อธิบดีกรมควบคุมโรค หารือความร่วมมือในการผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและงานด้านการตรวจรับรองสมรรถนะในการขับขี่ กับผู้แทนจากหน่วยงานด้านเวชศาสตร์การจราจร ณ ราชอาณาจักร์สวีเดน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เข้าหารือกับนายแพทย์ Lars Englund นายกสมาคมเวชศาสตร์การจราจรแห่งประเทศสวีเดน (Swedish Traffic Medicine Association) ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุม 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety: “Achieving Global Goals 2030” ณ Waterfront Congress Center
กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยมีนายแพทย์ วิทยา ชาติบัญชาชัย
ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก นายยงยุทธ นาคแดง
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ
กองโรคไม่ติดต่อ นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และนายแพทย์พันศักดิ์ อัศววงศ์เกษม กองป้องกัน
การบาดเจ็บ รวมทั้งนายแพทย์ Ulf Bjornstig ประธานสามคมเวชศาสตร์การจราจรนานาชาติ (International Traffic Medicine Association) ชาวสวีเดน ได้เข้าร่วมการหารือด้วย

...การหารือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความร่วมมือในการผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การจราจรและงานด้านการตรวจรับรองสมรรถนะในการขับขี่ โดยในปี 2563 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การจราจรเป็นปีแรก ซึ่งทางฝ่ายสวีเดนได้แสดงความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรร่วม การแลกเปลี่ยนบุคลากร และการศึกษาดูงานระหว่างกัน นอกจากนั้น ในส่วนของงานด้านการตรวจรับรองสมรรถนะในการขับขี่ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้านความปลอดภัยทางถนนตามนโยบาย Vision Zero ของประเทศสวีเดน ฝ่ายสวีเดนยินดีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำแนะนำด้านการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ขับขี่ที่มีปัญหาความเจ็บป่วยจากการดื่มแอลกอฮอล์

...นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลด้านการบาดเจ็บจากการจราจรอย่างเป็นระบบ การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมาตรการและนโยบายที่ตรงกับสถานการณ์ในแต่ละประเทศได้ ซึ่งฝ่ายสวีเดนพร้อมที่จะให้คำแนะนำในด้านการจัดการข้อมูล เพื่อนำมาปรับใช้ตามบริบทของประเทศไทยได้ด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ