สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.ร่วมกับกทม.และภาคีเครือข่าย สร้างต้นแบบ“ค้นหาผู้ป่วยCOVID – 19 เชิงรุกในชุมชน” ด้วยกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต

วันนี้ (15 เมษายน 2563) ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต(พชข.) เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบูรณาการความร่วมทุกภาคส่วน เพื่อใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหาความซับซ้อนของระบบในการสู้ภัยภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดการด้วยกลไกนี้จะมาช่วยเติมเต็มการทำงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพิ่มความยั่งยืนของระบบ ประชาชนลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาและเป็นเจ้าของโครงการ เป็นผู้นำในการจัดการปัญหาด้วยตนเอง

...จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน มีแนวโน้มขยายตัวลุกลามไปยังพื้นที่ต่างๆมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ปรากฏจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุด อันเป็นผลมาจากการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

...นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากนายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตบางเขน ในฐานะประธานคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ที่เห็นความสำคัญ โดยนำกลไก พชข. มาจัดการเพื่อกวาดล้างโควิด-19 ให้หมดไปจากประเทศไทย นับว่าเป็นความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ เพื่อประชาชนได้รับการตรวจที่ครอบคลุมและปลอดภัยจากโรคโควิด -19

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จัดทำรูปแบบ (Model) ร่วมกับกทม. นำร่องที่ สำนักงานเขตบางเขน และสำนักงานเขตคลองเตย โดยความร่วมมือจากกทม.(นำร่องที่สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 71 ชุมชน และคลองเตย จำนวน 41 ชุมชน) ภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมกันการรณรงค์(Kick off) ในวันที่ 15 เมษายน เป็นวันแรก กิจกรรมประกอบด้วย ให้บริการชุมชน เก็บสิ่งส่งตรวจ เพื่อค้นหาผู้ป่วยCOVID-19 ช่วงเช้า 100 ราย ช่วงบ่าย 100 ราย รวมเป็น 200 รายต่อวัน ภายในงาน ยังมีสื่อมวลชนมาร่วมทำข่าวถือเป็นการค้นหาผู้ป่วยCOVID – 19 เชิงรุกในชุมชน

...การนำร่องครั้งนี้ สร้างต้นแบบในการ“ค้นหาผู้ป่วยCOVID – 19 เชิงรุก ในชุมชน ที่หน่วยงานอื่นๆสามารถนำไปขยายผล เพื่อคัดกรองคนในชุมชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้อย่างครอบคลุม ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อลดป่วย ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน ลดการเสียชีวิตและประชาชนปลอดภัยจากโรคCOVID – 19

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ