สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ประกาศ สปคม. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาคอมพิวเตอร์)

นายพงศกร เกตุแก้ว

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ