สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรค โดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประกาศนโยบายองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และมอบรางวัล February IUDC Star Award ดาวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ ผู้มีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประธานพิธีเปิดการประชุมการประกาศนโยบายองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อการประกาศนโยบายองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ให้บุคลากรสปคม. ได้รับทราบข้อมูลความรู้ เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และได้ประเมินภาวะสุขภาพ ภายในงานประกอบด้วย

- การให้ความรู้ในเรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

- การประกาศนโยบายองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และลงนามประกาศนโยบายดังกล่าว

- การประกาศรายชื่อ และมอบรางวัล February IUDC Star Award ดาวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ ผู้มีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

- กิจกรรมรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต บูธความรอบรู้ด้านสุขภาพ บูธน้ำสมุนไพรทางเลือกด้านสุขภาพ

กรมควบคุมโรค โดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สนับสนุนให้บุคลากรมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และนำความรู้นั้นไปใช้จัดการในการดูแลตนเองและผู้อื่นได้


ข่าวสารอื่นๆ