สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรค โดย สปคม. ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

...กรมควบคุมโรค โดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) ดำเนินการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเยี่ยมเสริมพลัง และศึกษาดูงานส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานรับเลี้ยง และสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งสนับสนุนเวชภัณฑ์ ดังนี้

1. หน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง

2. Alcohol gel ขนาด 50 ml. จำนวน 100 หลอด

3. ยาชุดป้องกัน COVID-19 และฝุ่น PM 2.5 จำนวน 1 ลัง

...ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 จะดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้เลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้มีประสิทธิภาพในด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โดยมีเป้าหมายการเข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 50 ราย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ