สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ุประกาศ สปคม. เรื่อง การรับย้าย / รับโอนข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ