สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

การพยาบาลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) กรณีศึกษา

โรคสะเก็ดเงิน เป็นโรคผิวหนังชนิดเรื้อรังที่มีการอักเสบของผิวหนัง เกิดความผิดปกติได้ตั้งแต่บริเวณ ศีรษะจรดปลายเท้า เล็บและข้อ ผู้ป่วยจะต้องเผชิญปัญหาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ท าให้เกิดความวิตกกังวล อีกทั้งปัญหาอาการคันยังท าให้เกิดความร าคาญ นอนไม่หลับ ใน รายที่มีความรุนแรงผิวหนังมีการอักเสบ ติดเชื้อได้ง่าย เป็นผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรม การประกอบ อาชีพได้ มีโอกาสเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตได้สูง......

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ