สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ประกาศ สปคม.เรื่อง การรับย้าย/รับโอน ข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 803

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ