สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ทีมแพทย์ พยาบาล สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ปฏิบัติการร่วม ส่งเสริมป้องกันโรคเชิงรุกแบบบูรณาการ

ทีมแพทย์ พยาบาล สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ปฏิบัติการร่วม ส่งเสริมป้องกันโรคเชิงรุกแบบบูรณาการ

...สปคม.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ทั้งนี้ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสที่ 13 ธีนวาคม 2561 ณ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ วัดหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพฯ

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)กรมควบคุมโรค นำทีมแพทย์ พยาบาล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ..โดยร่วมกับทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บุคลากรหลายหน่วยงาน ที่มีความมุ่งมั่นทำความดี เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน เช่น 
- ทีมสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สปคม. 
- ทีมโรงพยาบาลรามาธิบดี 
- ทีมสุขภาพจิต รพ.ศรีธัญญา 
- ทีมทันตกรรมเคลื่อนที่ กทม.

...บุคลากรทุกท่าน ปฏิบัติงานร่วม..โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ ด้วยใจที่เมตตา ด้วยรอยยิ้ม พร้อมให้บริการประชาชน ผู้ป่วยที่มารับบริการ ส่งผลให้ประชาชนได้รับการดูแล รักษาพยาบาล และได้รับคำแนะนำ ให้คำปรึกษษในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคด้วย 
............................................................................................................................................................................................

ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ