สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิการทำงาน

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

    วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล และโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิการทำงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงติ๊ด มูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และมูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

    โดยกิจกรรมประกอบด้วย

 • การออกหน่วยตรวจสุขภาพ แก่พระภิกษุสามเณร จำนวน 120 รูป ครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 คน โดยมีแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคผิวหนัง
 • การถวายความรู้และคำแนะนำ ในการป้องกันโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ เน้นมาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" รวมทั้ง การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
 • การทำบุญถวายภัตตาหารเพล ปัจจัย และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค

  ........................................................................................................................................................

  ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
  ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
  ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
  ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ