สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ