สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรค โดย สปคม. รณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ (ไข้นกแก้ว ไข้หวัดใหญ่ และโควิด 19) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ