สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ อสต. (Mini-Training) เพื่อการเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจทางห้องปฏิบัติการในแรงงานข้ามชาติ พื้นที่บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร


ข่าวสารอื่นๆ