สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ร่วมจัดบูทนิทรรศการและให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างเสริมองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (HLO) กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ