สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค ต้อนรับคณะจาก สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ในโอกาสนำแพทย์ประจำบ้าน ศึกษาดูงานศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ยานพาหนะ (Medical Fitness to Drive Center)


ข่าวสารอื่นๆ