สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข และสุขภาวะองค์กรที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567


ข่าวสารอื่นๆ