สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค พัฒนาศักยภาพบุคลากร”การใช้งานพื้นที่ฝากข้อมูลออนไลน์บนระบบเครือข่าย” เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบกลไกป้องกันควบคุมโรค 

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค พัฒนาศักยภาพบุคลากร”การใช้งานพื้นที่ฝากข้อมูลออนไลน์บนระบบเครือข่าย” เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบกลไกป้องกันควบคุมโรค 

...วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Dropbox บนระบบเครือข่าย ให้กับบุคลากรของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่หน่วยงานราชการ 4.0 โดยมี แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้การใช้งานโปรแกรม Dropbox และมีทักษะการใช้งาน โดยว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์ เรณุมาศ เป็นวิทยากรบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ

...แพทย์หญิงปานทิพย์ กล่าวว่า สภาพการทำงานปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความต้องการของประชาชนทางด้านสุขภาพ ซึ่งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ให้ความสำคัญ การปรับกระบวนการทำงานให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน ครั้งนี้ เป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ช่วงเช้าและรุ่นที่ 2 ช่วงบ่าย ให้มีความรู้ที่ทันสมัย เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยนำโปรแกรม Dropbox มาใช้ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน พัฒนาระบบ กลไกป้องกันควบคุมโรค ให้สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี

……………………………………………...............................................
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ