สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค ศึกษาดูงาน “ระบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ศึกษาดูงาน “ระบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพพื้นที่กรุงเทพมหานคร” และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อประชาชนพื้นที่เขตเมืองมีสุขภาพดี

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ.อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

     นายแพทย์เมธีพจน์ ชาตะเมธิกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พร้อมทีมให้การต้อนรับ  แพทย์หญิงปิยะนิตย์ ธรรมาภรณ์พิราช ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และแพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค รักษาการผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและคณะ ที่เข้าศึกษาดูงานระบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ตามกรอบ6 building blocks ได้แก่ ระบบบริการสุขภาพ, กำลังคนด้านสุขภาพ, ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ, การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา, กลไกการคลังด้านสาธารณสุขรวมทั้ง ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ผลงานและนวัตกรรมของกรุงเทพมหานครที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้วย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้พัฒนางาน เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี
.....................................................................
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ