สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC (คณะที่ 10) ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการให้บริการของศูนย์บริการโรคในเขตเมือง

   

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC (คณะที่ 10) ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการให้บริการของศูนย์บริการโรคในเขตเมือง

วันนี้ (29 เมษายน 2562) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการอำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ให้การต้อนรับนายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC รวมทั้ง ทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร. กรมควบคุมโรค)

...โดยปกติ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและข้อเสนอแนะทางวิชาการ พัฒนาระบบ กลไก การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ซึ่งกลุ่มศูนย์นวัตกรรมคลินิก เป็นกลุ่มงานหนึ่งของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่ให้บริการประชาชน เพื่อพัฒนาระบบ กลไกในการป้อกันควบคุมโรค เกี่ยวกับโรคผิวหนัง โรคเรื้อน เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และคลินิกวัคซีนในผู้ใหญ่

ในปี 2562 นี้ กลุ่มศูนย์นวัตกรรมคลินิก ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการศูนย์นวัตกรรม ซึ่งภายใต้โครงการกำหนดกิจกรรมจัดประชุมขอรับการประเมินมาตรฐานการให้บริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ทั้งนี้เพื่อให้บริการประชาชน ทั้งทางด้านกายภาพ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับความพึงพอใจของประชาชน และสะดวกในการมารับบริการ

...โดยคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย
1. นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ 
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
2. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (อนุกรรมการ)
3. นางสาวพัทธนันท์ ว่องธีรโชติวงษ์ 
ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
4. นางกัลยาณ์ ภูวนันท์ 
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ( ก.พ.ร.) 
5. นายขจร ป้อมคำ 
ผู้แทนศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

...ทั้งนี้ กลุ่มศูนย์นวัตกรรมคลินิก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC ,รับฟังการพิจารณาผลการดำเนินงาน การประเมินรายประเด็นตามเกณฑ์ พร้อมทั้ง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC

เพื่อเป็นแนวทางพัฒนายกระดับการให้บริการที่ดีเยี่ยม ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ และมีสุขภาพดีในที่สุด

................................................................
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ