สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค พัฒนาศักยภาพบุคลากร “การวิเคราะห์ สังเคราะห์ บริบทเขตเมืองและการจัดการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง"

สปคม.กรมควบคุมโรค พัฒนาศักยภาพบุคลากร “การวิเคราะห์ สังเคราะห์ บริบทเขตเมืองและการจัดการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองตามกรอบ 6 building blocks” เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันควบคุมโรคพื้นที่เขตเมืองทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ 

..วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ตามกรอบ 6 building blocks ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมือง โดยกล่าว

...นพ.เอนก กล่าวต่อไปว่า นโยบายความเป็นผู้นำสปคม. นั้น ต้องทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมกับเครือข่ายพื้นที่เขตเมืองให้ได้ เมื่อได้ช่องทางรู้จักบริบทเครือข่ายแล้ว สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองต้องสร้างคนทำงานเขตเมืองอย่างมืออาชีพ ซึ่งผู้ที่จะเข้าไปทำงานกับเครือข่าย ต้องมีสมรรถนะ ดังนี้

1. ต้องทำงานร่วมกัน(Collaborative Leadership) 
2. ผู้นำร่วม (Collective Leadership) ผลัดการรุก ผลัดการรุก ผลัดกันรับ 
3. ความรู้ในการจัดการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(Knowledge) 
4. มีวิธีการ กลไกในการบริหารจัดการ(Method)ในการป้องกันควบคุมโรคที่สปคม.จะไปเชื่อมกับเครือข่าย เช่น การจัดการสอบสวนโรค

ทั้งนี้มุ่งหวัง ให้เกิดผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที่เป็นต้นแบบ ใครอยากรู้ อยากทำงานเขตเมือง ต้องมาผ่านการอบรมที่สปคม. ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการนี้ จะเป็นต้นทุน สร้างแบรนด์ สร้างชื่อเสียงความเป็นตัวตนขององค์กร ให้กับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

คาดหวังว่าหัวหน้าทีมและทีมงาน ดำเนินการได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้และโครงการฯได้

...จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบ กลไก การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้มีเก็บข้อมูลแล้วในพื้นที่ 12 เขต จำนวน 30 แห่งของเทศบาลนคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รวม 32 แห่ง

...บุคลากร ได้นำเสนอผลการสำรวจบริบท ระบบกลไกการจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเขตเมืองตามกรอบ 6 buliding blocks รวมทั้ง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยวิทยากร ผู้อำนวยการฯ และผู้เข้าประชุม ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้มีความคมชัด เพื่อนำเสนอในการประชุมร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 เขตต่อไป

ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ตรงกับความท้าทายและความต้องการของพื้นที่เขตเมือง อันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ลดป่วย ลดโรคและภัย และลดการเสียชีวิตต่อไป

 

 


ข่าวสารอื่นๆ