สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน พัฒนารูปแบบ ”การจัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่” ในพื้นที่ กทม.

สปคม. กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน พัฒนารูปแบบ ”การจัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่” ในพื้นที่ กทม. กลไกผลักดันผ่านเครือข่ายสถาบันศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัย ภาครัฐ และเอกชน ซึ่งพร้อมร่วมมือ นับเป็นก้าวสำคัญการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดป่วยและลดโรค

  

...นายแพทย์อเนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า

ปี 2562 นี้ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) และ กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค โดยแพทย์หญิงสุชาดา เจียมศิริ ผู้อำนวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ให้เกียรติเข้าประชุมชี้แจงแนวทาง“การพัฒนารูปแบบสนับสนุนการจัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ และความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลและระบบรายงานร่วมกัน” ด้วยกลไกเชื่อมประสานและผลักดัน ผ่านผู้บริหารสถาบันการศึกษา มหาวิยาลัยชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยพยาบาล 4 เหล่าทัพในกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 แห่ง 40 ภาควิชา โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาชนวัยผู้ใหญ่พื้นที่เขตเมือง ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่เป็นรูปธรรมและมีความครอบคลุม

...นพ.เอนก กล่าวต่อไปว่า สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกัน นับเป็นการเชื่อมต่อมิตรภาพที่จะทำให้งานสร้างเสริมสุขภาพก้าวเดินไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จร่วมกัน ผลประชุม สรุปว่า“สถาบันการศึกษาการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมนำร่องวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มโรคให้กับนักศึกษา พร้อมกันนี้สำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ(dT) และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ ด้วย”

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้จัดประชุม ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนการจัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ และแนวทางการให้บริการวัคซีนหัด – หัดเยอรมันในนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข พื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนตามสิทธิประโยชน์ของตนเอง และเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกลุ่มผู้ใหญ่ ได้แก่ คอตีบ-บาดทะยักในผู้ใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ หัดในนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน และระบบข้อมูลการรายงาน ระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มผู้ใหญ่ อันเป็นการป้องกันควบคุมโรคอีกด้วย

...ที่ผ่านมา กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการวัคซีนในผู้ใหญ่โดยจัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ในปี 2560 เริ่มนำร่องพื้นที่ 4 อำเภอ 4 จังหวัด และปี 2561 ขยายเป็น 12 จังหวัด พบว่า พื้นที่นำร่องสามารถจัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปี 2562 มีนโยบายขยายการดำเนินงานทั่วประเทศ และรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆเนื่องจากมีหน่วยงานให้บริการภาคเอกชนจำนวนมาก และยังไม่เคยมีแนวทางการดำเนินร่วมกันที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมาก่อน วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีและเป็นก้าวที่สำคัญที่หน่วยงานสถาบันการศึกษา โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน จะได้ร่วมมือร่วมใจสร้างแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 


ข่าวสารอื่นๆ