สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค นำเสนอแนวทางการควบคุมโรคในสถานประกอบการต่อคณะกรรมการสาธารณสุข สภา กทม.

สปคม. กรมควบคุมโรค นำเสนอแนวทางการควบคุมโรคในสถานประกอบการต่อคณะกรรมการสาธารณสุข สภา กทม. เน้น“การควบคุมป้องกันโรคระบาดในสถานประกอบการและพัฒนาห้องพยาบาลในโรงงานเป็นเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรค"

  

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 4 ชั้น 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่ากทม. 2 ดินแดง

...ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข สภากรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดบริการการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การดำเนินงานจะเน้นเรื่อง การทำกิจกรรม 3 อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ที่ดี เพื่อส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อ ต่างๆ โดยได้ต้นแบบ จากกรมอนามัย กรมควบคุมโรค และสำนักงานประกันประกันสังคม ที่จะนำไปดำเนินการในสถานที่ประกอบการต่างๆในกรุงเทพฯโดยเน้น เริ่มที่หน่วยราชการของกรุงเทพฯก่อนแล้วจึงขยายผล ซึ่งจะได้เสนอเป็นญัตติเข้าสู่สภากรุงเทพฯต่อไป

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้นำเสนอ “การควบคุมป้องกันโรคระบาดในสถานประกอบการ” โดยเน้น

  • สร้างเครือข่ายในการแจ้งและรายงานโรคระบาดผ่านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน และเสนอเครื่องมือของกรมควบคุมโรคที่สามารถนํามาใช้ได้ คือโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข และ ศูนย์สุขภาพ(Wellness center) ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
  • การพัฒนาห้องพยาบาลในโรงงานให้เป็นเครือข่ายการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคในสถานประกอบการ รวมทั้ง
  • การผลักดันการบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

...ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการสาธารณสุข, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง, สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, กรมสุขภาพจิต, สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13, สํานักงานประกันสังคม, สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัยกรุงเทพมหานครและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ