สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค ร่วมมือกับเครือข่ายเขตสะพานสูง กทม. ป้องกันเด็กจมน้ำพื้นที่ กทม.ลดการเสียชีวิต

สปคม. กรมควบคุมโรค ร่วมมือกับเครือข่ายเขตสะพานสูง กทม. ป้องกันเด็กจมน้ำพื้นที่ กทม.ลดการเสียชีวิต

...วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนแสงธรรม คลองมณี เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

   สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำกับสำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการดำเนินงานการป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก

...การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและสาธิต ฝึกปฏิบัติ ดังนี้

- สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เรื่อง สถานการณ์และหลักการช่วยเหลือเมื่อพบเห็นผู้จมน้ำโดยใช้หลักตะโกน โยน ยื่น
- โรงพยาบาลนวมินทร์ เรื่อง การใช้เครืองกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ(AED) และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)
- มูลนิธิร่มไทรพัฒนา โดย นายเอกสิทธิ์ บัวประทุม เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ (Water Safety Knowledge),
การเอาชีวิตรอดและพื้นฐานการว่ายน้ำ (Swim and Survive) พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติ สอนให้ครู ข ฝึกหัด ช่วยเหลือผู้จมน้ำโดยวิธีการใช้เชือก ไม้ ช่วยผู้จมน้ำ และสอนวิธีการใส่เสื้อชูชีพให้ปลอดภัยและถูกต้อง การช่วยเหลือผู้จมน้ำ และสอนวิธีการพยุงตัวให้ลอยน้ำ เพื่อเอาตัวรอด

...ผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งนี้ จำนวน 83 คน ประกอบด้วย ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนแสงธรรม คลองมณี เป็น ครู ข เพื่อสอนถ่ายทอดต่อ,เด็กชั้นประถมปีที่ 5ในชุมชน, ประชาชนรอบๆศูนย์เด็กเล็กฯ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และทีม ของสำนักงานเขตสะพานสูง กทม., มูลนิธิ
ร่มไทร และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...ส่งผลให้เกิดความมือของเครือข่าย ในการร่วมมือป้องกันป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน เด็กได้รับการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแล และลดการเสียชีวิต

  

  


ข่าวสารอื่นๆ