สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาและส่งเสริมการเฝ้าระวังควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ตามโครงการสถานศึกษาสุขภาพดีวิถีเมือง

สปคม.กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาและส่งเสริมการเฝ้าระวังควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ตามโครงการสถานศึกษาสุขภาพดีวิถีเมือง

  

  

    วันนี้ (27 มิ.ย. 62) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง คุณรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สปคม. กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการสถานศึกษาสุขภาพดีวิถีเมือง” เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบในสถานศึกษาและกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ แกนนำ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถานศึกษา ผู้ประกอบการในสถานศึกษา

    ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเครือข่าย บุคลากรจากสถานศึกษา จำนวน 22 แห่ง สำนักงานเขต สำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด สำนักอนามัย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเจ้าหน้าที่ สปคม. รวม 50 คน

    การประชุมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเผ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ รวมถึงการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงาน เพื่อป้องกันผู้เสพหน้าใหม่ เฝ้าระวังธุรกิจยาสูบ และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการให้สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ สถานศึกษา ศาสนสถาน ยานพาหนะ และสถานีขนส่ง รวมถึงสถานประกอบการ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดนสนับสนุนให้มีการดำเนินการ 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ได้แก่ 
    1. กำหนดนโยบาย “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” 
    2. การบริหารจัดการ
    3. การจัดสภาพแวดล้อม
    4.การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอน และกิจกรรมนอกหลักสูตร
    5. การมีส่วนร่วมของนักเรียน/นักศึกษา 
    6. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ไม่ให้สูบบุหรี่ 
    7. การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ข่าวสารอื่นๆ