สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

มูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สนับสนุนหน่วยงาน ขับเคลื่อน“ความร่วมมือพหุภาคี ..การจัดการข้อมูล 3 ฐานของการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน

มูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สนับสนุนหน่วยงาน ขับเคลื่อน“ความร่วมมือพหุภาคี ..การจัดการข้อมูล 3 ฐานของการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน กับ รายงานผลการชันสูตรสถาบันนิติเวช” พื้นที่ กทม. เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน และลดการบาดเจ็บอันเป็นปัญหาระดับประเทศ

  

  

    วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม BB 201 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

    มูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มุ่งมั่นสนับสนุนสถาบัน องค์การ หรือบุคคลที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนเขตเมือง “เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง Collaborative RTI Data Integration for Enhanced Surveillance." หรือการบูรณาการข้อมูลรูปแบบข้อมูล 3 ฐาน(ตำรวจ บริษัทกลาง ใบมรณะบัตร)และรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานผลการชันสูตรทางของสถาบันนิติเวช เพื่อลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน

    นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร และรองประธานมูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม “เสวนาโต๊ะกลม” และกล่าวถึงความเป็นมาและปัญหาด้านการจัดการข้อมูลการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสถานการณ์ของข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยนายแพทย์ไผท สิงห์คำผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม กรมควบคุมโรค

    มูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์การป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร, หน่วยงานกรมควบคุมโรค สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักโรคไม่ติดต่อ ศูนย์นวัตกรรม กรมควบคุมโรค, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับพหุภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, โรงพยาบาลที่ออกใบมรณะบัตร และสถาบันนิติเวช ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาระบบ วางแผนป้องกันลดการบาดเจ็บ และสร้างความปลอดภัยผู้ใช้รถ ใช้ถนน และคนเดินเท้า

    นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ลักษณะ รูปแบบ การได้มา วิธีการรวบรวม การเก็บและการใช้ข้อมูลของสถาบันนิติเวช/โรงพยาบาล ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” ดังนี้

พลตำรวจโท นพ.เลี้ยง หุยประเสริฐ นายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย

พันตำรวจเอก นพ.สุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ

รศ.พลอากาศตรี นพ.วิชาญ เปี้ยวนิ่ม รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.นพ.นิติกร โปริสวาณิชย์ หัวหน้าการศึกษาและวิจัย ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พันเอก นพ.ปองพล ไตรเทพชนะภัย หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.วรวิทย์ วณิชกุลบดี หัวหน้าภาควิชานิติเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

พันเอก นพ. นรุฎฐ์ ทองสอน รองผู้อำนวยการกองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรืออากาศตรี นพ.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย หัวหน้าแผนกนิติเวช รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

    ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ “รูปแบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล กฎหมาย แนวทางและขั้นตอนการทำงาน การจัดการข้อมูลและการขับเคลื่อนการสร้างข้อมูล ฐานข้อมูลที่เป็นรูปแบบมาตรฐานร่วมกัน และคำนึงถึงผู้ใช้งาน และระบบรายงาน เพื่อได้ข้อมูลกลาง ที่เป็นประโยชน์ในการวางแผน ส่งเสริมป้องกันการบาดเจ็บ ส่งผลให้ประชาชนปลอดภัยและลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน

................................................................................................................................................................................


ข่าวสารอื่นๆ