สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.รณรงค์เชิญชวนประชาชน ตรวจเอชไอวี ภายใต้แนวคิด : เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี (Know Your Status)

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค รณรงค์เชิญชวนประชาชน ตรวจเอชไอวี ภายใต้แนวคิด : เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี (Know Your Status)

  

  

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2562)  คลินิกบริการโรคในเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี, แจกสื่อแผ่นพับ และเกมตอบปัญหาชิงรางวัล เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Know Your Status : เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี พร้อมกระตุ้นให้คนไทยตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

...จากรายงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า จากคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Spectrum-AEM คาดว่าในปี 2561 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ประมาณ 6,400 คน (เฉลี่ยวันละ 17 คน), ผู้เสียชีวิตเนื่องมาจากเอดส์ 18,000 คน (เฉลี่ยวันละ 49 คน) และมีผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 480,000 คน ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีเดียวกัน พบว่ามีผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ได้รับการวินิจฉัย หรือรู้สถานะว่าตนเองติดเชื้อแล้ว 451,384 คน ดังนั้น คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีอีกประมาณ 28,000 คน ที่ยังไม่รู้สถานะการติดเชื้อ และยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนรับการรักษา ที่สำคัญคือ สามารถส่งถ่ายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักการรู้สถานะการติดเชื้อของตนเองได้เร็วขึ้น พร้อมที่จะดูแลสุขภาพและวางแผนการดูแลชีวิต ซึ่งการทราบสถานะของตนเอง เรื่องการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป ทุกคนมีสิทธิที่ตรวจโดยไม่ต้องเขินอาย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน เพื่อยุติปัญหาเอดส์ลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ลดจำนวนผู้เสียชีวิต และลดการรังเกียจตีตราเรื่องเอดส์

................................................................................................................................................................................


ข่าวสารอื่นๆ