สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค ร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพฯ “เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า"

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพฯ เปิดโครงการ “ปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”

  

  

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2562) ณ สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

...นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายสัตวแพทย์สาโรจ งามขำ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน

…สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในโครงการดังกล่าว โดยมีนางรุจิรา ตระกูลพัว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนานโยบายและวิจัยรูปแบบการควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ให้แก่ผู้รับบริการและประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

...กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 
- พิธีการเปิดกิจกรรม และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- เยี่ยมชมนิทรรศการ การดำเนินงาน
- เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน (อาทิ การผ่าตัดทำหมันสุนัข – แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ฝังไมโครชิพ การรักษาพยาบาล การให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง)

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค สนับสนุนการให้ความรู้ การแนะนำ รวมถึงการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อกระตุ้นประชาชนให้ความร่วมมือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลดอุบัติการณ์การติดเชื้อและเสียชีวิตในประชาชน

................................................................................................................................................................................


ข่าวสารอื่นๆ