สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.เป็นผู้แทนกรมควบคุมโรค ร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2562 ขับเคลื่อนพ.ร.บ.การสาธารณสุข(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ผู้แทนกรมควบคุมโรค ร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2562 ขับเคลื่อนพ.ร.บ.การสาธารณสุข(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 

  

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 ในฐานะผู้แทนกรมควบคุมโรค

โดยแพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

....จากที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่เพื่อเป็นกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้ง แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เพื่อเป็นเครื่องมือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เช่น การประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ เป็นต้น

...สรุปผลการประชุม มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคประชาชน ในคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร โดย 
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

2.คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตามมาตรา 85 กำหนดให้ ประกอบด้วย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ โดยมีสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เป็นฝ่ายเลขานุการ

3.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ได้จัดทำร่างคณะอนุกรรมการ 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมการบริหารและติดตามการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร และมีมติให้เพิ่มผู้แทนภาคประชาชน และผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร เป็นกรรมการเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการทั้ง 2 ชุด

4.การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 22 ฉบับ โดยสำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักเทศกิจ

5. การเสนอความเห็น แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เนื่องจาก พ.ร.บ.พ.ศ.2535 ไม่ได้บัญญัติเรื่องการโอนการดำเนินกิจการให้กับบุคคลอื่นไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้โอนกิจการ ที่ประชุมเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติ กรณีผู้ประสงค์จะดำเนินกิจการต่อจากผู้รับใบอนุญาตเดิม


ข่าวสารอื่นๆ