สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.ร่วมกับ สคร.ที่ 9 นครราชสีมา “พัฒนาเครือข่าย พัฒนาชุมชนแออัด และสนับสนุนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มเปราะบาง เขตเมืองใหญ่”

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สคร.ที่ 9 นครราชสีมา “พัฒนาเครือข่าย พัฒนาชุมชนแออัด และสนับสนุนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มเปราะบาง เขตเมืองใหญ่”

  

  

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 จังหวัดนครราชสีมา

   นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เปิดเผยว่า สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนในพื้นที่เขตเมือง เช่น ชุมชนแออัด สถานสงเคราะห์ กลุ่มเปราะบาง โดยในระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 ได้ร่วมมือกัน “พัฒนาเครือข่าย พัฒนาชุมชนแออัด และสนับสนุนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มเปราะบาง เขตเมืองใหญ่ จ.นครราชสีมา”

...นางนภัทร วัชราภรณ์ รองผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นผู้แทน มอบสิ่งของ เครื่องใช้ อาหารให้กับนายทรงศักดิ์ จินะกาศ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ชาย นครราชสีมา รวมทั้ง สนับสนุนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วย

...นอกจากนี้ ได้เยี่ยมศึกษาดูงาน ตามบริบทเขตเมือง เพื่อพัฒนาระบบ กลไกการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และพัฒนางาน โดยแบ่งเป็น 2 แห่ง ดังนี้

   1 ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดระบบบริการสุขภาพในกลุ่มนักศึกษา ณ ศูนย์แพทย์ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

   2 ศึกษาดูงานเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบ 360 องศา ณ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 


ข่าวสารอื่นๆ