สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนางานด้านข้อมูลโรคและภัยสุขภาพเขตเมือง อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบ กลไกป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนางานด้านข้อมูลโรคและภัยสุขภาพเขตเมือง อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบ กลไกป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

  

  

วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปิคโคโร เฮาส์ จังหวัดสุพรรณบุรี

   สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานด้านข้อมูลโรคและภัยสุขภาพครั้งที่ 3/2562 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อพื้นที่เขตเมือง และดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพโดยใช้ข้อมูล 5 มิติในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตเมือง

   นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้กล่าวว่า การพัฒนางานด้านข้อมูลโรคและภัยสุขภาพเขตเมือง ได้เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ 5 มิติ โดยใช้บริบทเขตเมืองเป็นตัวนำเข้าสู่การวิเคราะห์โรคที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านจัดสรร อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม วินมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ ซึ่งคณะทำงานได้ร่วมกันวางกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

   นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของฐานข้อมูลโรคติดต่อเขตเมือง ที่แสดงผลบนเว็บไซต์นั้น ได้จัดทำเป็นรายเขตเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร เพื่อเครือข่ายและผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์

   ทั้งนี้ครอบคลุม 63 โรคเดี่ยว และ 8 โรครวม โดยอ้างอิงข้อมูลจากระบบรายงาน 506 ของกองระบาดวิทยา ซึ่งสามารถประมวลผล 4 เมนูหลัก ได้แก่

1) Dashboard ที่แสดงข้อมูลในลักษณะกราฟ ตัวเลข สี เพื่อสรุปข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลในภาพรวมได้ในทันที 
2) รายการข้อมูล 
3) ส่งออกข้อมูล 
4) รายงาน

   ซึ่งขณะนี้ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง อยู่ในระหว่างการดำเนินงานพัฒนาให้สามารถดูสถานการณ์โรคแบ่งรายพื้นที่เทศบาล คาดว่าจะสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน 2562 นี้


ข่าวสารอื่นๆ