สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค ต่อยอดหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับภาคีเครือข่าย กทม.

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ต่อยอดหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับภาคีเครือข่าย กทม.

  

  

วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ประธานพิธีเปิดประชุมเครือข่ายนักระบาดวิทยา และการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (FEMT รุ่นที่ 3 ถึง รุ่น 14) ของทีม กทม. ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้

-เพื่อประเมินความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้กับภาคีเครือข่าย

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคีเครือข่าย

- เพื่อเตรียมพัฒนาหลักสูตร ครูพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ให้กับทั้งประเทศ

   ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา หาแนวทางร่วมกันในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตเมือง
ทั่วประเทศ ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรค เตรียมยกร่างหลักสูตร และพัฒนาครูพี่เลี้ยง และหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองไปพร้อมๆกัน

โดยที่ประชุมมีมติร่วมกัน ดังนี้

1. จัดทำหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (Urban health) เป็นหลักสูตรระยะสั้น ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของความเป็นเมือง โดยมีความครอบคลุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และสามารถนำไปปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาลควบคุมโรค พยาบาลอนามัยโรงเรียน นักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและนักวิชาการเขตเมืองทั่วประเทศ

2.จัดทำหลักสูตรเฉพาะสำหรับที่ปรึกษาให้กับกรุงเทพมหานครก่อน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมอาจารย์พี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา

3. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร โดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองระบาดวิทยา สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตัวแทนจากเขตเมือง และกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจัดทำคู่มือ เนื้อหา สาระการเรียนรู้แต่ละวิชาของหลักสูตร

4. สถาบันป้องันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.)ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำผลการเรียนไปใช้ปรับตำแหน่ง/ค่าตอบแทนหรือการรับรองหน่วยกิต สำหรับต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ต่อไป

...นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองในด้านต่างๆ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
2) พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562
3) หลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมกับบริบทเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร สำหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประจำหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (Communicable Disease Control Unit :CDCU)

...ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เครือข่ายนักระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว :FEMT (ตั้งแต่รุ่น 3 ถึงรุ่น 14) ทั้งแพทย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวม 38 คน


ข่าวสารอื่นๆ