สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค ต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ต้อนรับ คณะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ministry of Health Republic of Indonesia)ที่มาศึกษาดูงานด้านการประเมินระบบเฝ้าระวังแบบบูรณาการในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือร่วมกันในการป้องกันและควบคุมโรค

  

  

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มอบหมายให้ นายแพทย์อนุตรศักดิ์ รัชตะทัต รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ministry of Health Republic of Indonesia) ประกอบด้วย แพทย์ จำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลกสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 1 คน 
...วัตถุประสงค์การมาศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อศึกษาด้านการประเมินระบบเฝ้าระวังแบบบูรณาการ การสอบสวนการระบาด การวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวัง และการรายงานระบบเฝ้าระวังทางด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค

...ทั้งนี้ นายแพทย์ชลทรัพย์ แชมาร์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้บรรยายแลกเปลี่ยน เรื่อง “การเฝ้าระวังแบบบูรณาการในเขตเมืองและการเยี่ยมเยียนภาคสนาม (Integrated Surveillance in Urban Setting and Field Visit) ”และแนะนำโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กร รวมถึงพาเยี่ยมชมการทำงานของบุคลากรในคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และกลุ่มศูนย์นวัตกรรมคลินิก ที่ให้บริการโรคในเขตเมือง เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาพัฒนางาน เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี


ข่าวสารอื่นๆ