สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.ขยับครั้งใหญ่ “ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 2563 – 65” ครอบคลุมประชาชนพื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า 8 ล้านคน เพื่อหวังลดค่าใช้จ่ายภาครัฐมากกว่า 5.9 พันล้านบาท

วันที่ 10 ตุลาคม 2562
นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า
จากปัญหาสุขภาพคนไทยที่อยู่ในเขตเมือง 37 ล้านคน มีโอกาสในการเป็นโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร การเสียชีวิตที่บ้าน เพื่อให้การเข้าถึงการป้องกันควบคุมโรค ลดความเหลื่อมล้ำการดูแลสุขภาพ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียม ชุมชนการเคหะ ประมาณ 8 ล้านคน ที่ยากต่อการควบคุมโรค ไม่มีอาสาสมัครสาธารณสุข

จึงได้เปิดตัวการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 2563 – 2565 เน้น พื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า(*ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านจัดสรร ชุมชนแออัด คอนโดมิเนียม ชุมชนการเคหะ*) ที่เรียกว่า Health Enhancing Zone โดยโปรแกรมการป้องกันควบคุมโรคปี 2020 ได้เน้นให้เกิดการป้องกันควบคุมโรค ที่ประชาชนมีส่วนร่วม และกำกับติดตามแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่ป้องกันได้
คาดว่าจะลดค่าใช้ภาครัฐได้มากถึง 5.9 พันล้านบาท จากการลดจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิต

...ทั้งนี้ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค(สปคม.) กำลังเปิดรับสมัครให้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านจัดสรรป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เร็วๆนี้...นับเป็นจุดเริ่มต้นแรก(Entry point)ในการจัดการสุขภาพในพื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า


ข่าวสารอื่นๆ