Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคา
1/2564
15 ตุลาคม 2563
22 ตุลาคม 2563
2564
23 ตุลาคม 2563
26 ตุลาคม 2563
3
-
18
2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
เงินงบประมาณ
ซื้อ
1/2564
-

ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงหาหนะนำโรค จำนวน 3 รายการ