สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคา
-
29 ตุลาคม 2563
5 พฤศจิกายน 2563
2564
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
3855000
-
18
2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ

-