สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
-
8 ตุลาคม 2564
20 ตุลาคม 2564
2565
20 ตุลาคม 2564
-
3422000
-
18
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เงินงบประมาณ
ซื้อ
1/2565
-

ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ