สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

การศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการลดความเสี่ยงต่อภัยคุกคามจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในจังหวัดเชียงราย

การศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการลดความเสี่ยงต่อภัยคุกคามจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ในจังหวัดเชียงราย

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ