สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่การแสดงผลในรูปแบบออนไลน์

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Google Workspace เพื่อนำไปสู่การแสดงผลในรูปแบบออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ