สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดบ้านพักราชการ โรงเก็บวัสดุครุภัณฑ์ และอาคารอาชีวะอนามัย จำนวน 7 รายการ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดบ้านพักราชการ โรงเก็บวัสดุครุภัณฑ์ และอาคารอาชีวะอนามัย จำนวน 7 รายการ

1. บ้านไม้ใต้ถุนสูง ทรงมนิลา 2 ชั้น

2. บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ทรงมนิลา (บ้นแฝดครึ่งตึดครึ่งไม้)

3. เรือนแถว 10 ห้อง ทรงมนิลา

4. บ้านแฝดครึ่งตึกครึ่งไม้ ทรงมนิลา

5. อาคารไม้ 1 ชั้น (โรงเก็บวัสดุครุภัณฑ์ ทรงมนิลา)

6. อาคารอาชีวะอานามัย

7.บ้านพักราชการ (เรือนรับรอง)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ