Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
11032563
11 มีนาคม 2563
-
2563
19 มีนาคม 2563
19 มีนาคม 2563
945300
-
2
2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
-
-
-