สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

งานการเงินและบัญชี

งบทดลอง  
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลด
ละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองกันยายน 2564 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ณ 30 กันยายน 2565 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ณ 30 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง - ณ 30 ก.ย.66 ดาวน์โหลด

 


แบบฟอร์มการเบิกจ่าย  
แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน ดาวน์โหลด
ใบสำคัญค่าวิทยากร ดาวน์โหลด
ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด
ใบสำคัญรับเงินบุคคลภายนอก ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร ดาวน์โหลด
รายงานการเดินทาง ดาวน์โหลด
สัญญาเงินยืม ดาวน์โหลด